Allen bekannten und unbekannten Großen Pandas herzliche Geburtstagsgrüße, langes Leben und jede Menge Bambus! Tai Shan, Yuan Zai, Jin Ke, Hao Hao, Xiang Lu, Ding Ding, Hu Xiao, Yin Ke, Xing Hui, Jin Hu, Zhao Yang, Yun Yun, Mei Lun, Mei Huan und andere wunderbare Große Pandas sind im Juli geboren. Fotos: ©Filos & ©Wolong Panda Club für GPFIN    
Tagged with →  
Share →