Am 05. April ist  Qing Ming Festdas Fest der Toten. Wir gedenken aller toten wunderbaren Giant Pandas wie: Pan Pan, Bao Bao, Yan Yan, Ba Si, Ping Ping, Long Hui, Bai Xue, Ke Bi, Su Su, Jia Jia und die anderen.

Video – Erinnerung an Su Su – : ©GPFIN

Unvergessener Pan Pan


Berühmter Ke Bi


Geliebte Yan Yan


Unvergessener Bao Bao

Fotos: ©GPFIN
Tagged with →  
Share →